திருமணத்திற்கு முன்னரே செந்தூரனால் தாக்கப்பட்ட போதநாயகி.

திருமணத்திற்கு முன்னரே செந்தூரனால் தாக்கப்பட்டு போதநாயகி மயக்கமடைந்திருந்தார்.

விளம்பரங்கள்

largefillerad

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *